Historie

Spolek Katolický Lidový dům v Místku byl založen 16.12.1923 a jeho prvním úkolem bylo získání pozemků pro stavbu Lidového domu. Proto postupně kupoval pozemky mezi tehdejší Příborskou (nyní Janáčkovou) a Čejkovou ulicí v blízkosti kostela sv. Jana a Pavla. Do poloviny r. 1929 zakoupil celkem 3723 m2 pozemků a 1 jednopodlažní dům za 112 584,-Kč.

V roce 1929 byl vypracován a schválen projekt stavby Lidového domu a 25. srpna 1929 byl posvěcen jeho základní kámen. V březnu 1930 byla podepsána smlouva se stavitelem a již 15. prosince 1930 byla novostavba kolaudována a předána do užívání.

V následujících 20 letech budova sloužila svému účelu – spolkové a společenské činnosti. Byla zde restaurace, kavárna, velký sál, vybavený jevištní technikou, malý sál a klubovny, od r. 40 také pracoviště Charity včetně charitní knihovny. Velký sál má vynikající akustiku, snad nejlepší ze všech místeckých i frýdeckých sálů.

Krátce po nástupu totalitního režimu byl 18.10.51 Spolek Katolický lidový dům zrušen a nemovitý majetek převeden na Českou katolickou charitu. Té pak byl 7.10.60 znárodněn. Po více než 30 letech byl nemovitý majetek Charitě vrácen podle zákona 403/90Sb. dohodou o vydání. Ihned po registraci této dohody Státním notářstvím předala Charita dne 18.9.1991 navrácený majetek Spolku Katolický lidový dům. Nemovitý majetek však nebyl vrácen celý, pouze budova č. 450(v dezolátním stavu), parcela 915 a část parcely 916 o celkové ploše 1552 m2, tedy necelých 42 % původní rozlohy. Ani dodatečně se nepodařilo zbylé pozemky získat zpět, neboť mezitím byly převedeny z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Pouze malou část, nutnou pro opravy – celkem 122 m2 – Městský úřad v r. 1999 odprodal Lidovému domu.

Spolek Katolický lidový dům obnovil svou činnost 15.12.1990 s původními stanovami ve znění ze 16.4.1927. Nové stanovy byly přijaty 2.4.1995.

První starostí obnoveného spolku byly nejnutnější opravy zdevastované budovy. Bylo nutno vyměnit okna, střešní krytinu, klempířské konstrukce i zdravotechnické instalace a obnovit celou fasádu. Mimoto v 70. letech se výrazně změnilo okolí Lidového domu. Při budování silničního průtahu městem byly zbořeny domky na Příborské ulici, které sousedily s dvorkem Lidového domu. Tím byl odkryt ne příliš estetický pohled na nádvorní část Lidového domu s okénky do hygienických zařízení a pod., která se tak stala průčelím do Janáčkovy ulice. Tato neúnosná situace byla vyřešena rozhodnutím o přístavbě. Byl zbořen malý sál a dosavadní WC a na jejich místě se postavila dvoupodlažní přístavba, kde v přízemí je projektována samoobslužná jídelna a bufet(samozřejmě s kompletním hygienickým zázemím) a ve 2. podlaží je několik místností využitelných jako zdravotnická, charitní a poradenská pracoviště a pod.