Současnost

Lidový dům vytváří zázemí pro charitní činnost. Charita zde má od r. 1991 správní středisko, charitní pečovatelskou službu, která poskytuje ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácím prostředí, středisko pomoci potřebným – individuelní výpomoc, šatník a jiné vybavení pro domácnost, humanitární pomoc – převážně do zahraničí, pomoc postiženým potopami a pod, výpomoc táboru ve Vyšních Lhotách (převážně šatstvo). Dále zde rozvíjí činnost charitní Klub seniorů – vytvářejí přátelské společenství, účastní se vzájemných pomocí, humanitárních akcí, pomocí lidem na okraji společnosti. Jejich setkání také sledují přípravu na dobré stáří, zdravý způsob života, duševní zdraví, podpora sebepéče a svépomoci pro udržení zdraví a soběstačnosti. Jejich zájmem je také vyhledávat potřebné a zbavovat lidi samoty. Klub má pravidelná kulturně společenská setkání a zájezdy.

Poradenská činnost je prováděna spíše individuálně, předpokládá se zavedení pravidelné služby.

Od 1.7.1999 pracuje v Lidovém domě klub Nezbeda pro děti od 7 do 12 let se záměrem výchovy ke kamarádství, přátelství, vzájemné pomoci a porozumění druhým, výchovy k práci a získávání dovedností a ke kvalitnímu využívání volného času, (primární prevence sociální patologie, prevence kriminality a sociální devastace vč. drogové závislosti). Od 1.9.1999 budou v činnosti mimo společenské hry a sportovní zápolení také zájmové kroužky. Klub má pracovat především pro ty děti, které to nejvíce potřebují.

Ve velkém sále jsou pořádány besedy, přednášky, koncerty, taneční, festivaly, plesy, setkávání občanů a jiných spolků.

Klubovny slouží k setkávání různých společenstev – LA VIE MONTANTE, Biblické hodiny, Modlící se matky, setkání Františkánů, Seniorů, rekvalifikačních školení, zkušebny sborů, např. Smetana aj. Od roku 2006 zde mají své zázemí i skauti.

Malý sál je využíván v dopoledních hodinách restaurací k vydávání obědů, odpoledne slouží k pořádání přednášek, slavnostních shromáždění, svatebních hostin, setkávání různých spolků, organizací a podobných skupin.