Naše cíle

Cílem spolku KLDM  je vyvíjet aktivity na podporu organizování a umožňování akcí sledující humanitární, charitativní, sociální a kulturně vzdělávací účely, a to na křesťanských principech. Spolek KLDM vlastní Lidový dům v Místku, F. Čejky 450, v němž vytváří zázemí pro svou činnost.

Spolek provádí kulturní, výchovnou, společenskou a sociální činnost, se zřetelem na potřeby všech občanů, seniorů, mladé generace a problémových skupin občanů. Spolek pronajímá vymezené prostory LD(klubovny, malý a velký sál). Pořádá besedy, přednášky, taneční zábavy, literární večery, koncerty, výstavy, interaktivní výstavy, festivaly – pěveckých sborů a zájmové činnosti středoškolské mládeže, různá setkání aj.

Vedení LD

Nejvyšším orgánem spolku Katolický lidový dům je valná hromada. V době mezi valnými hromadami řídí činnost výbor, který má 7 členů a 3 náhradníky, v jeho čele stojí předseda a místopředseda.

Současným předsedou je paní Ing. Hana Olková
a místopředsedou paní Ing. Jana Kohutová

Současnost

Lidový dům vytváří zázemí pro charitní činnost. Charita zde má od r. 1991 správní středisko, charitní pečovatelskou službu, která poskytuje ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácím prostředí, středisko pomoci potřebným – individuelní výpomoc, šatník a jiné vybavení pro domácnost, humanitární pomoc – převážně do zahraničí, pomoc postiženým potopami a pod, výpomoc táboru ve Vyšních Lhotách (převážně šatstvo). Dále zde rozvíjí činnost charitní Klub seniorů – vytvářejí přátelské společenství, účastní se vzájemných pomocí, humanitárních akcí, pomocí lidem na okraji společnosti. Jejich setkání také sledují přípravu na dobré stáří, zdravý způsob života, duševní zdraví, podpora sebepéče a svépomoci pro udržení zdraví a soběstačnosti. Jejich zájmem je také vyhledávat potřebné a zbavovat lidi samoty. Klub má pravidelná kulturně společenská setkání a zájezdy

Od 1.7.1999 pracuje v Lidovém domě klub Nezbeda pro děti od 7 do 12 let se záměrem výchovy ke kamarádství, přátelství, vzájemné pomoci a porozumění druhým, výchovy k práci a získávání dovedností a ke kvalitnímu využívání volného času, (primární prevence sociální patologie, prevence kriminality a sociální devastace vč. drogové závislosti). Od 1.9.1999 budou v činnosti mimo společenské hry a sportovní zápolení také zájmové kroužky. Klub má pracovat především pro ty děti, které to nejvíce potřebují.

Ve velkém sále jsou pořádány besedy, přednášky, koncerty, taneční, festivaly, plesy, setkávání občanů a jiných spolků.

Klubovny slouží k setkávání různých společenstev – LA VIE MONTANTE, Biblické hodiny, Modlící se matky, setkání Františkánů, Seniorů, rekvalifikačních školení, zkušebny sborů, např. Smetana aj. Od roku 2006 zde mají své zázemí i skauti.

Malý sál je využíván v dopoledních hodinách restaurací k vydávání obědů, odpoledne slouží k pořádání přednášek, slavnostních shromáždění, svatebních hostin, setkávání různých spolků, organizací a podobných skupin.

1923

Spolek Katolický Lidový dům v Místku

byl založen 16.12.1923 a jeho prvním úkolem bylo získání pozemků pro stavbu Lidového domu. Proto postupně kupoval pozemky mezi tehdejší Příborskou (nyní Janáčkovou) a Čejkovou ulicí v blízkosti kostela sv. Jana a Pavla. Do poloviny r. 1929 zakoupil celkem 3723 m2 pozemků a 1 jednopodlažní dům za 112 584,-Kč.

1929

V roce 1929 byl vypracován a schválen projekt stavby Lidového domu a 25. srpna 1929 byl posvěcen jeho základní kámen. V březnu 1930 byla podepsána smlouva se stavitelem a již 15. prosince 1930 byla novostavba kolaudována a předána do užívání.

1951

Krátce po nástupu totalitního režimu

byl 18.10.51 Spolek Katolický lidový dům zrušen a nemovitý majetek převeden na Českou katolickou charitu. Té pak byl 7.10.60 znárodněn. Po více než 30 letech byl nemovitý majetek Charitě vrácen podle zákona 403/90Sb. dohodou o vydání. Ihned po registraci této dohody Státním notářstvím předala Charita dne 18.9.1991 navrácený majetek Spolku Katolický lidový dům. Nemovitý majetek však nebyl vrácen celý, pouze budova č. 450(v dezolátním stavu), parcela 915 a část parcely 916 o celkové ploše 1552 m2, tedy necelých 42 % původní rozlohy. Ani dodatečně se nepodařilo zbylé pozemky získat zpět, neboť mezitím byly převedeny z vlastnictví státu do vlastnictví obce. Pouze malou část, nutnou pro opravy – celkem 122 m2 – Městský úřad v r. 1999 odprodal Lidovému domu.

1990

Spolek Katolický lidový dům obnovil svou činnost

Spolek Katolický lidový dům obnovil svou činnost 15.12.1990 s původními stanovami ve znění ze 16.4.1927. Nové stanovy byly přijaty 2.4.1995.

První starostí obnoveného spolku byly nejnutnější opravy zdevastované budovy. Bylo nutno vyměnit okna, střešní krytinu, klempířské konstrukce i zdravotechnické instalace a obnovit celou fasádu. Mimoto v 70. letech se výrazně změnilo okolí Lidového domu. Při budování silničního průtahu městem byly zbořeny domky na Příborské ulici, které sousedily s dvorkem Lidového domu. Tím byl odkryt ne příliš estetický pohled na nádvorní část Lidového domu s okénky do hygienických zařízení a pod., která se tak stala průčelím do Janáčkovy ulice. Tato neúnosná situace byla vyřešena rozhodnutím o přístavbě. Byl zbořen malý sál a dosavadní WC a na jejich místě se postavila dvoupodlažní přístavba, kde v přízemí je projektována samoobslužná jídelna a bufet(samozřejmě s kompletním hygienickým zázemím) a ve 2. podlaží je několik místností využitelných jako zdravotnická, charitní a poradenská pracoviště a pod.